Profil verejného obstarávateľa

07.09.2013    "Výzva na predkladanie ponúk - Obstaranie propagačných materiálov a stánku pre veľtrhy a výstavy"

24.10.2013    "Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk"